TY Online


ใจดีพาผู้เล่นผ่านดันเจี้ยน

เพื่อนๆสามารถไปพบGM ได้ที่หน้าดันเจี้ยนในวันและเวลาตามตารางค่ะ ^^

ตารางเวลากิจกรรม

วันที่ เวลา เซิฟเวอร์ ชาแนล ดันเจี้ยน
4/4/2013 14:00 – 15:00 1 2 หมูป่ายักษ์ ลิยู วานรเทพหิมะ
15:00 – 16:00 2 หมูป่ายักษ์ ลิยู วานรเทพหิมะ
20:00 – 21:00 1 หมูป่ายักษ์ ลิยู วานรเทพหิมะ
21:00 – 22:00 2 หมูป่ายักษ์ ลิยู วานรเทพหิมะ
5/5/2013 21:00 – 22:00 1 2 หมูป่ายักษ์ ลิยู วานรเทพหิมะ
2 หมูป่ายักษ์ ลิยู วานรเทพหิมะ
6/4/2013 14:00 – 15:00 1,2 2 หมูป่ายักษ์ - -
15:00 – 16:00 1,2 - ลิยู -
20:00 – 21:00 1,2 หมูป่ายักษ์ - -
21:00 – 22:00 1,2 - ลิยู -
7/4/2013 14:00 – 15:00 1,2 2 หมูป่ายักษ์ - -
15:00 – 16:00 1,2 - ลิยู -
20:00 – 21:00 1,2 หมูป่ายักษ์ - -
21:00 – 22:00 1,2 - ลิยู -
8/4/2013 14:00 – 15:00 1,2 2 หมูป่ายักษ์ - -
15:00 – 16:00 1,2 - ลิยู -
20:00 – 21:00 1,2 หมูป่ายักษ์ - -
21:00 – 22:00 1,2 - ลิยู -
 
ระยะเวลากิจกรรม
4 - 8 เมษายน นี้ ^^
งานนี้ใครที่ยังไม่ผ่านห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง